Pravilnik nagradne igre

1. člen

V skladu z Načrtom komunikacijskih aktivnosti v letu 2012 Modiana d.o.o., Dunajska 110, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Modiana), prireja nagradno igro na področju Republike Slovenije z znanim dobitkom.

2. člen

Nagradna igra bo potekala na vseh prodajnih mestih MODIANA, MODNA HIŠA MARIBOR, MAXI, MINI BY MAXI ter v parfumerijah BEAUTIQUE in na oddelku kozmertike MAXI, v času od 7. maja do 30. septembra 2012, do 24.ure. Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki bo pravilno odgovorila na nagradno vprašanje, navedeno na kuponu ter izpolnila kupon/obrazec z zahtevanimi podatki, le-tega pa oddala v enem od zgoraj navedenih prodajnih mest.

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade.
Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri z več oddanimi kuponi/obrazci. Pravila nagradne igre so na voljo na upravi družbe ter na internetni strani www.modiana.si in so obvezujoča za organizatorja nagradne igre ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo obrazca za zajemanje podatkov priznavajo ta pravila in se jih obvezujejo tudi upoštevati.

3. člen

Kupon/obrazec za zajem podatkov je na voljo na prodajnih mestih Modiana ter v parfumerijah Beautique.

4. člen

Nagrada bo izžrebana izmed vseh pravilno izpolnjenih kuponov, oddanih v prodjalnah Modiana, Modna hiša Maribor, Maxi, Mini by Maxi ter v parfumerijah BEAUTIQUE do 30.9.2012.

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo 18.10.2012 ob 17.00 uri, v prodajalni Modiana Šiška v Mercator Centru v Ljubljani. Pogoj za udeležbo v žrebanju je oddan in pravilno izpolnjen kupon. Žrebanje bo javno in ga bo nadzorovala tričlanska komisija. O žrebanju bo sestavljen zapisnik. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožbe niso možne.

5.člen

Rezultat žrebanja bo objavljen na spletni strani www.modiana.si, in sicer tako, da bodo navedeni naslednji podatki o izžrebancih: ime, priimek in kraj bivanja. Dobitnik bo nagrado prejel po pošti v roku 8 (osem) dni od dneva žrebanja.

 

6. člen

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino niti za drugo vrsto ali tip nagrade.
Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. V primeru, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri z lažnimi, nepopolnimi ali tujimi osebnimi podatki, se nagrada ne podeli.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan posredovati zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter je odgovoren za plačilo dohodnine in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki izvirajo iz tega naslova.

7.člen

Nagrajenec je dolžan pisno potrditi prevzem nagrade ob izročitvi nagrade.

8. člen

Modiana d.o.o. si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.

9.člen

S podpisom se sodelujoči v nagradni igri strinjajo, da ima podjetje Modiana d.o.o. pravico do uporabe podatkov v promocijske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke sodelujočih v nagradni igri uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 ), Uradni list RS št. 94/2007.

10.člen

Modiana d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Modiana d.o.o. bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavila, tako, da bodo udeleženci  s tem seznanjeni.

11. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Modiana d.o.o. in njihovi družinski člani.

12. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki podjetja Modiana d.o.o., ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

13.člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 23.4.2012                                                                                                  Modiana d.o.o.

Želite biti obveščeni o naših ponudbah takoj, ko začnejo veljati? Prijavite se na e-novice